Francuski stopniowanie czasowników, stopniowanie w języku francuskim.

  • Drukuj

Stopniownie czasowników w języku francuskim.

Stopień równy :

autant (que)            (tyle samo……co)    

Nous travaillons autant que vous.  Pracujemy tyle samo, co wy.

J’aime autant Marie et Sylvie.  Lubię jednakowo Marię i Sylwię.

 

Stopień wyższy :

Plus (que)            (bardziej............niż)

Il aime plus les poires que les pommes.  On lubi bardziej gruszki niż jabłka.

Je voudrais me concentrer plus sur la question d’environnement.  Chciałbym/chciałabym bardziej skoncentrowaą się na kwestii środowiska.

Moins (que)            (mniej............niż)

Aujourd’hui, il a mangé moins pour le dîner.  Dziś zjadł mniej na kolację.

Cette semaine, elle a dormi moins que d’habitude.  W tym tygodniu spała mniej, niż zwykle.

Stopień najwyższy :

Le plus (de)            (najbardziej……z)

Quel légume tu aimes le plus?  Jakie warzywo lubisz najbardziej ?

Il apprécie le plus le jazz.  On najbardziej lubi jazz.

Le moins (de)            (najmniej……….z)

Ce pantalon lui plaît le moins.  Te spodnie podobają mu się najmniej.