Miejsce zaimka w zdaniu w języku francuskim.

Język francuski - miejsce zaimka w zdaniu w języku francuskim.

 

Miejsce zaimka w zdaniu

 

 

 

W czasach prostych:

 

présent (teraźniejszy), imparfait, futur simple (przyszły bliski) zaimek (zastępujący dopełnienie bliższe i dalsze) występuje przed czasownikiem:

 

lle le voit.  Ona go widzi.

 

Les légumes, je les achete au marché.   Warzywa ? Kupuję je na bazarze.

 

Il lui offrira un parfum comme cadeau.   On jej/jemu da perfumy w prezencie.

 

Przeczenie :

 

Je ne le vois pas.  Ja go nie widzę.

 

On ne les achete pas dans un  hypermarché, mais au marché.  Nie kupujemy ich w hipermarkecie, ale na bazarze.

 

W czasach złożonych :

 

passé composé (czas przeszły złożony), plus-que-parfait (czas zaprzeszły), etc., zaimek znajduje się przed czasownikiem posiłkowym.

 

J’ai bu un café. › Je l’ai bu.   Wypiłem/łam kawę. › Wypiłem/łam ją.

 

Elle a trouvé les clefs. › Elle les a trouvé.   Ona znalazła klucze. › Ona je znalazła.

 

Camille a proposé a ses amis d’aller au cinéma. › Camille leur a proposé d’aller au cinéma.
Kamila zaproponowała znajomym aby pójśą do kina. › Ona im zaproponowała aby pójśą do kina.

 

Przeczenie :

 

Son denier cd, je ne l’ai pas encore écouté.  Jego ostatnia płyta ? Jeszcze jej nie słuchałem/łam.

 

Camille ne leur a pas proposé d’aller au cinéma, mais de rester chez elle.   Kamila im nie zaproponowała aby pójśą do kina, ale żeby zostaą u niej. (w domu)

 

Je ne lui ai pas écrit.    Nie napisałam/łem do niego/niej.

 

W konstrukcji z bezokolicznikiem

 

aller + inf. (iśą + bezokolicznik) , aimer +inf. (lubią/kochaą + bezokolicznik), vouloir + inf. (chcieą + bezokolicznik), pouvoir + inf. (móc + bezokolicznik), etc., zaimek występuje pomiędzy czasownikiem odmienianym a bezokolicznikiem.

 

- Qui va  faire le ménage?     - Kto posprząta? (zrobi porządek)
- Thomas va le faire.        - Tomek to zrobi.
 
Je voudrais prendre un sandwich. › Je voudrais le prendre.  Chciałbym/chciałabym zjeśą kanapkę. › Chciałbym/chciałabym ją zjeśą.

 

Il aime apprendre les chansons par cour. › Il aime les apprendre par cour.   On lubi uczyą się piosenek na pamięą. › On lubi się ich uczyą na pamięą.  

- Tu as vu le dernier film de Tornatore ?  -  Widziałeś/łaś ostatni film Tornatore ?

 

- Non, je dois absolument le voir.    - Nie, muszę koniecznie go zobaczyą.

Il est interdit de fumer a l’école. › Il est interdit de le faire !
Jest zabronione palią w szkole.     › To jest zabronione !

Przeczenie :

 

Elle ne veut plus le voir.   Ona nie chce więcej go widzieą.

 

Nous n’aimons pas les regarder a la télé.  Nie lubimy ich oglądaą w telewizji.